SEKRETESS & INTEGRITETSPOLICYVilken information samlar vi in?

Golfhandelen samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, blir medlem i vår kundklubb, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:

 • Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
 • Personnummer - personnummer eller samlingsnummer. 
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om dig - När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 • Inhämtande av adressuppgifter - på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (exempel på källor: Klarna, Dibs, Nets, Resurs).
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt. 
 • Finansiell information - godkända krediter via våra samarbetspartners (exempel på källor: Klarna, Dibs, Nets, Resurs).
 • Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida - exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster. 
 • Geografisk information - exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig. 
 • Film - övervakningsfilmer från vår Butik.

Information vi kan komma att samla in om dig - när du går med i vår kundklubb:

 • Livsstil- och segmenteringsinformation- intressen, beteenden samt kundprofil för att vi kontinuerligt skall kunna utveckla vårt sortiment och vår kommersiella affär för att bättre möta våra kunders behov samt kunna kommunicera, för dig, relevant information (Exempel på källor: Google, Bing, Askås).

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Golfhandelen kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.   

Med stöd av köpeavtalet och medlemsavtalet för medlemmar i vår kundklubb kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder. 
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om. 
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ditt medlemskap i kundklubben och ditt användarkonto. 
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i Kundklubben.
 • Kunna ge våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse. 
 • Marknadsföra produkter och tjänster. 

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.
 • Genom cookies spara dina webbinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig. 
 • Bjuda in dig till att delta i kundundersökningar och affärsutvecklingsinitiativ. 

Golfhandelen behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra vårt sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och i kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service och kvalitet i våra tjänster). 
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Genomföra och delta i tävlingar och event (ge bra service). 
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge bra service). 
 • Avbetalningserbjudande (ge bra service).
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge bra service).

Golfhandelen kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande. 

 

Kommunicera med dig

Golfhandelen kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du är medlem i vår kundklubb kan vi komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt med hjälp av din profil. Om du inte vill emottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till info@golfhandelen.se.  

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast genomföra den begärda ändringen 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. 

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. 

Leverantörer, underleverantörer samt inom Golfhandelen:
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Golfhandelen komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt inom Golfhandelen.

Betal- och kreditbolag:
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter.
Försäkringsgivare:
Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av dina produkter kommer dina personuppgifter samt produktinformation delas med försäkringsgivaren. 
Myndigheter: På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Golfhandelen komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Golfhandelen strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.   

Endast Golfhandelen eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Golfhandelen vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar dina data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till dina data Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

 

Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

 

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

 

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: 

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning. 

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du tilldelat Golfhandelen.

 

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
 • om du har samtyckt till behandling


Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Golfhandelen Strömstad AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559115-1575 och har sitt säte i Strömstad.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@golfhandelen.se alternativt ringa Golfhandelen kundservice +46 (0)793 39 14 15.


Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Golfhandelen behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se


Uppdateringar

Golfhandelen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Logga in